New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

[ Házirend ]

Kedves Vendégünk, Kedves Látogatók!

A Milford Kft által szervezett budapesti Bar Show (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

 

A Rendezvény helyszíne: Akvárium Klub Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 12.

A Rendezvény időtartama: 2018. május 7. (hétfő)

A Rendezvény nyitvatartása: 14:00 órától 21:00 óráig (utolsó töltés 20:30-kor)

 

Belépés a rendezvényre

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

 

2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervezők belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

 

A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást indítanak.

 

3./ A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, egyéb üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

 

4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

 

5./ A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött fiatalkorúak a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de a Rendezvény területén számára az alkoholfogyasztás tilos. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött Látogatók a Rendezvény területén alkoholfogyasztásra nem jogosultak, ezért belépéskor a karszalagon kívül sem kóstoló poharat, sem kóstoló kupont nem kapnak. Amennyiben a 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött Látogató a Rendezvény területen alkoholos italt fogyaszt, úgy a Szervezők jogosultak a Rendezvényről azonnali hatállyal kitiltani.

 

6./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül házi állatok, házi kedvencek be nem hozhatók.

 

A Szervezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

Magatartási szabályok a Rendezvényen

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagyonát vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a rendezvény helyszínét adó szálloda és rendezvényközpont, valamint a kiállítók értékeinek megóvására, és köteles tartózkodni azok eltulajdonításától vagy megkárosításától. Amennyiben Látogató a hatályos törvényeket vagy a Házirendet a Rendezvény területén megszegi, Szervező köteles a jogszabályi előírások szerint eljárni és eljárást kezdeményezni.

 

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről a Szervezők hang- és képfelvételt készíthetnek, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a programokat, előadásokat rögzítheti és amennyiben rögzíti, akkor a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a programokról, szemináriumokról kép- és hangfelvételt csak a Szervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

3./ A Rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

4./ Tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

 

5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében a dohányzás csak az arra kijelölt helyen megengedett. A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

 

6./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. A Szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervezők fenntartják azt a jogot is, hogy az általuk az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztessék. Abban az esetben, ha a Szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni.

 

7./ A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői (biztonsági őr) biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Ittas személyeket vagy a házirendet megszegő látogatókat a biztonsági őr kikíséri a rendezvényről; a kikísért személyek belépésre jogosító karszalagját a biztonsági őr elveszi és megsemmisíti. Amennyiben a Látogató a biztonsági őrök eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Rendezvény területén belül az Infopultnál, a Rendezvényről történt kivezetés esetén a Belépőjegyek értékesítési pontjánál teheti meg.

 

Egyéb rendelkezések

1./ A Szervezők kizárólag a Rendezvény területén nekik felróható az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

 

2./ A Rendezvényen a Szervezők ruhatárat üzemeltetnek. A Szervezők értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését nem vállalják, a ruhákban, csomagokban hagyott értékek tekintetében felelősségüket kizárják.

 

3./ A Rendezvényt a Szervezők időjárástól függetlenül megtartják. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőket a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

 

4./ A Rendezvény 14:00 órakor nyit és 21:00 órakor zár, de az utolsó kör kóstoló töltése legkésőbb 20:30-kor történik. A Rendezvényre megváltott, de fel nem használt belépőjegyeket a Szervezők nem válják vissza. A Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

 

5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Szervezők rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezőkkel szemben.

 

6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs pult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

 

7./ A Rendezvény helyszínét adó Akvárium Klub házirendjének pontjai további kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmaznak (http://akvariumklub.hu/hazirend). Az Akvárium Klub területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen és az Akvárium Klub saját házirendjét, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint mind a Szervező, mind az Üzemeltető jogos érdekei céljából Szervező és Üzemeletető ellenőrzi.

 

 

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, alkoholt csak felelősségteljesen, kulturáltan és mértékkel fogyasszanak!

 

Jó szórakozást kívánunk!